Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego


Masłowice, 28 lutego 2013 roku


Sprawozdanie dyrektora szkoły:

podstawa : punkt 3.7 Wniosku Gminy Wieluń


W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego "Możemy się różnić - musimy mieć równe szanse" , numer umowy UDA-PKOL.o9.01.02-10-088/11-00 realizowane są od 03 września 2012 roku następujące zajęcia:

1) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu treści matematycznych

3) Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.

Okres sprawozdawczy:

Grudzień 2012, styczeń, luty 2013 roku.

1) W zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu uczestniczy 10 uczniów (4 chłopców i 6 dziewczynek). Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach. W każdej z grup odbyło się po 9 zajęć. Frekwencja wynosi 85,6%. Nieobecności spowodowane były chorobą dzieci.

Celem prowadzonych zajęć jest wyrównanie braków w rozwoju psychomotorycznym dzieci, które uniemożliwiają opanowanie przez nie umiejętności czytania i pisania. Początkowo zajęcia miały na celu ćwiczenie ogólnej sprawności ruchowej i manualnej, ćwiczenia słuchu fonematycznego i percepcji wzrokowej mającej niezmierne znaczenie w czasie początkowej nauki pisania. W drugim kwartale skupiono się na rozwijaniu umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej, ćwiczeniu spostrzegawczości, pamięci mających duże znaczenie w rozpoznawaniu liter. Ponadto podejmowano próby układania, czytania sylab i prostych wyrazów z poznanych liter. Równolegle prowadzone były ćwiczenia grafomotoryczne i kaligraficzne.

Zajęcia obejmowały następującą tematykę:

1. Dobieranie cieni do obrazków. Układanie wyrazów z liter alfabetu ruchomego.

2. Ćwiczenie kaligraficzne. Rozpoznawanie różnych dźwięków, zabawy naśladowcze.

3. Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej - zabawy głoskami, sylabami, literami. Ćwiczenie sprawności manualnej.

4. Tworzenie i czytanie sylab otwartych i zamkniętych. Układanie wyrazów z sylab.

5. Układanie wyrazów z liter alfabetu ruchomego. Ćwiczenie spostrzegawczości - "Patrz i porównuj".

6. Ćwiczenie pamięci - Memory Humory. Pisanie po śladzie - ćwiczenia grafomotoryczne.

7. Ćwiczenia graficzne - kalkowanie. Układanie wyrazów z sylab - domino sylabowe.

8. Wyróżnianie głosek w nagłosie - układanie puzzli. Dobieranie obrazu do głoski.

9. Układanie zdań do obrazków. Liczenie wyrazów w zdaniach. Odwzorowywanie liter , sylab, wyrazów.

Na podstawie obserwacji poczynań dzieci podczas zajęć oraz wyników badania poziomu analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów testem I. Stryczek zauważono postępy w zakresie:

- ogólnej sprawności ruchowej i manualnej,

- poziomu graficznego pisma i tempa pisania,

- umiejętności analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów.

Wszystkie ćwiczenia prowadzono w formie zabawy z wykorzystaniem dostępnych pomocy dydaktycznych: puzzli, układanek, domina, liter alfabetu ruchomego, nagrań dźwiękowych, kart ze wzorami do ćwiczeń kaligraficznych, gier planszowych.

Przeprowadzono ankietę wśród rodziców. Jej wyniki świadczą o tym, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, rozmawiają o nich z rodzicami. Respondenci uważają, że poprzez pomoc oferowaną na zajęciach ich dzieci mają możliwość wyrównania braków w wiadomościach i umiejętnościach w sposób nie związany bezpośrednio z typową nauką szkolną i przynosi dzieciom zarówno satysfakcję jak i wymierne korzyści.

17.12.2012 dyrektor szkoły hospitował zajęcia: "Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej - zabawy głoskami, sylabami i literami , ćwiczenia sprawności manualnej" oraz skontrolował dziennik zajęć, sposób oznakowania klasy , w której odbywają się zajęcia, zakupionych pomocy i miejsc do ich przechowywania.

2) W zajęciach dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu trudności matematycznych uczestniczy 12 uczniów (6 chłopców i 6 dziewczynek). Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach . W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 godzin zajęć w każdej grupie. Frekwencja wyniosła 90,8%. Nieobecności były spowodowane chorobą. Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi były realizowane w dwóch grupach .Od 28 stycznia 2013 roku w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przez nauczycielkę obowiązki powierzono innej osobie mającej odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć w tej grupie wiekowej.

Zajęcia miały a celu wyrównywanie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu treści matematycznych oraz wdrożenie do systematycznej nauki i samodzielnego podejmowania działań.

Tematyka zajęć dla każdej grupy :

1. Porównywanie liczb do 1000.

2. Mnożenie liczb. Dzielenie odwrotnością mnożenia.

3. Rozdzielność mnożenia względem dodawania.

4. Budowanie cieni - gra planszowa w budowaniu na podstawie konstrukcji.

5. Obliczenia pieniężne - zakupy w sklepie z pamiątkami.

6. Zegar - oblicz, ile czasu upłynęło? Ćwiczenia praktyczne.

7. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

8. Kolejność wykonywania działań. Mnożenie i dzielenie liczb.. Rozwiązywanie zadań z treścią.

Podczas zajęć korzystano z pomocy dydaktycznych.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza się przyrost następujących umiejętności:

- sprawniejsze liczenie pamięciowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

- szybsze podawanie iloczynu w zakresie tabliczki mnożenia,

- szybsze dokonywanie obliczeń dotyczący sytuacji życia codziennego,

- zastosowanie reguły na konkretnych przykładach

- obliczania upływającego czasu podawanego w pełnych godzinach.

Przeprowadzono ankietę wśród rodziców. Rodzice widzą celowość podejmowanych działań.

Przeprowadzono kontrolę dziennika lekcyjnego, sposób oznaczenia pomocy, oraz pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.

3) W zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczestniczy 6 uczniów (4 uczennice i 2 uczniów). Zajęcia prowadzone są w jednej grupie. W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 godzin zajęć. Frekwencja wynosi 94%.

Przeprowadzono następujące zajęcia:

1. Ćwiczenia dodawania liczb w zakresie 20 z wykorzystaniem gry matematycznej "Spektrangle",

2. Zabawy logiczne z klockami geometrycznymi ( prostopadłościanami i sześcianami),

3. Odkrywanie właściwości wody poprzez eksperymentowanie z użyciem " wag szalkowych",

4. Eksperymentujemy z użyciem wagi szalkowej - co jest cięższe, a co jest lżejsze,

5. Uczymy się tabliczki mnożenia z wykorzystaniem gry dydaktycznej " Mistrz mnożenia",

6. Sortowanie i klasyfikacja z wykorzystaniem gry edukacyjnej " Big Box" - sortujemy elementy z fotografiami ( zwierzęta, kolory i kształty, meble, przyrządy szkolne, zdjęcia pogody i natury),

7. Sortowanie i klasyfikacja z wykorzystaniem gry edukacyjnej " Big Box" - sortujemy elementy z fotografiami (przedmioty z łazienki, przedmioty codziennego użytku, przedmioty z kuchni, zabawki).

Wśród rodziców przeprowadzono 2 ankiety. Po ich przeanalizowaniu stwierdza się, że rodzice widzą pozytywne cechy prowadzonych zajęć, na które ich dzieci chętnie uczęszczają.

Dyrektor skontrolował dziennik lekcyjny 14 XII 2012 r. oraz w dniu 17 XII 2012 r. hospitował zajęcia pt. " Woda - odkrywamy jej właściwości, eksperymentujemy z użyciem wagi szalkowej".

W wyniku prowadzonych obserwacji stwierdza się, iż zajęcia motywują uczniów do nauki. Dają uczniom wiele radości i satysfakcji. Nowe pomoce, z którymi wcześniej uczniowie się nie spotykali, budzą zaciekawienie i chęć wykorzystywania ich w rozwijaniu myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, wyobraźni, odkrywania, rozpoznawania oraz poszerzania i utrwalania wiedzy.

Rodzaj zajęć
Grupy Liczba uczestników
Ogółem W tym dziewcząt Liczba godzin Średnia frekwencja w ciągu trzech miesięcy (IX-XI)
Zajęcia doskonalące umiejętności matematyczno-przyrodnicze 1 6 4 11 94,00%
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 2 10 6 22 90,90%
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki 2 12 6 24 100,00%Masłowice, 30 listopada 2012 roku

Sprawozdanie dyrektora szkoły:

podstawa : punkt 3.7 Wniosku Gminy Wieluń

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Masłowicach w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego "Możemy się różnić - musimy mieć równe szanse" , numer umowy UDA-PKOL.o9.01.02-10-088/11-00 realizowane są od 03 września 2012 roku następujące zajęcia:

 1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu treści matematycznych

 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.

Okres sprawozdawczy:

wrzesień, październik, listopad 2012 roku.

 1. W zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu uczestniczy 10 uczniów (4 chłopców i 6 dziewczynek). Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach. W każdej z grup odbyło się po 11 zajęć. Frekwencja wynosi 90,9%. Głównym celem prowadzonych zajęć jest wyrównywanie braków w rozwoju psychomotorycznym dzieci, które umożliwiają opanowanie przez nie umiejętności czytania i pisania. Początkowe zajęcia miały na celu ćwiczenie ogólnej sprawności ruchowej i manualnej mającej niezmierne znaczenie w czasie początkowej nauki pisania. Ćwiczenia słuchu fonematycznego i percepcji wzrokowej ułatwiają dzieciom naukę czytania. Zauważono już rezultaty w zakresie: ogólnej sprawności ruchowej i manualnej, znajomości liter, dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów, poziomu graficznego pisma w czasie przepisywania, tempa pisania.

  Tematyka zajęć:

  Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej: ćwiczenia orientacji kierunkowej, ćwiczenia równoważne, przenoszenie różnych przedmiotów.

  Ćwiczenia rozwijające ogólne sprawności ruchowe: zagadki ruchowe, ćwiczenia orientacji kierunkowej.

  Ćwiczenia sprawności manualnej: rozdzieranie i wydzieranie z papieru, ugniatanie kul, rzucanie do celu.

  Ćwiczenia sprawności manualnej: modelowanie z plasteliny prostych form.

  Ćwiczenia wrażliwości słuchowej: rozpoznawanie i lokalizowanie dźwięków. Ćwiczenie sprawności: ugniatanie kul z papieru, rzucanie do celu.

  Zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskaniem. Ćwiczenia percepcji wzrokowej: dobieranie par jednakowych elementów.


  Ćwiczenia percepcji wzrokowej: układanie z klocków wzorów według szablonów.

  Ćwiczenia graficzne: rysowanie wzorów po śladach, wypełnianie konturów kolorem

  Ćwiczenia funkcji słuchowych: podział wyrazów na głoski, liczenie głosek w wyrazach, modelowanie budowy wyrazów.

  Ćwiczenie funkcji wzrokowej - układanie obrazka z części ( puzzle).

  Ćwiczenie funkcji wzrokowej - wyszukiwanie różnic na obrazkach. Układanie zdań do obrazka. Liczenie wyrazów w zdaniach.

  Wszystkie ćwiczenia prowadzono w każdej grupie metodami aktywizującymi w formie zabawy grupowej, indywidualnej.

  Skontrolowano dzienniki zajęć. Nauczyciel przeprowadził ankietę wśród rodziców.

 2. W zajęciach dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu trudności matematycznych uczestniczy 12 uczniów (6 chłopców i 6 dziewczynek). Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach . W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 godzin zajęć w każdej grupie. Frekwencja wyniosła 100%. Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi były realizowane w dwóch grupach .

  Tematyka zajęć dla każdej grupy :

  Test diagnozujący, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni i na kartce, rozróżnianie prawej i lewej strony ciała, mnożenie i dzielenie liczb, dostrzeganie symetrii i rysowanie drugiej polowy figury symetrycznej, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koła, kwadratu, prostokąta i trójkąta, rysowanie i mierzenie odcinków o różnej długości. Zamiana jednostek. Obliczanie obwodów kwadratu, trójkąta i prostokąta, liczenie w przód i w tył od danej liczby po 1., liczenie dziesiątkami do 100, setkami do tysiąca, porównywanie liczb do 1000.

  Formy pracy z uczniami: zbiorowe i indywidualne, zbiorowe jednolite i zróżnicowane, by utrwalić zakres materiału

  Metody pracy: aktywne: rój pszczół, metoda rankingu, studium przypadku, 6 myślących kapeluszy, manipulowanie przedmiotami, obiektami zastępczymi, gry i zabawy, sytuacje zadaniowe.

  W prowadzonej przez nauczyciela karcie obserwacji zanotowano postęp w kształceniu umiejętności rozumowania, określania przyczyn i skutków , klasyfikowania i rozumowania. Skontrolowano dzienniki zajęć. Nauczyciel przeprowadził ankietę wśród rodziców.

 3. W zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczestniczy 6 uczniów (4 uczennice i 2 uczniów). Zajęcia prowadzone są w jednej grupie. W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 godzin zajęć. Frekwencja wynosi 94%. U uczniów zaobserwowano większą zdolność koncentracji, postęp w analizie zadań tekstowych lub do ilustracji lub formuły matematycznej. Zwiększyła się ich zdolność manualna.

  Skontrolowano dziennik zajęć. Nauczyciel przeprowadził ankietę wśród rodziców.

  Tematyka zajęć:

  1.Doskonalenie koncentrację uwagi i zręczność- budowanie " Studni Jakuba". Budowanie z drążków figur geometrycznych, a z nich budowli płaskich.

2. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, dokładności i wyobraźni z wykorzystaniem pomocy dydaktycznej " Pieksi".

3. Doskonalimy precyzję i sprawność manualną , koordynację wzrokowo- ruchową wykorzystując dydaktyczną pomoc "Gąsienice:

4.Tworzymy wspólną część zbiorów z wykorzystaniem gry dydaktycznej "Gąsienice" i klocków " Dinesha.

5.Ćwiczenia z mapą- wyszukiwanie na mapie Europy Polski i sąsiadów z nią graniczących, odszukiwanie na mapie dużych miast i dopasowywanie ich położenia do kierunków głównych świata oraz odszukiwanie kontynentów na mapie świata i na globusie.

6. Rozwiązywanie nietypowych zadań matematycznych.

7. Ćwiczenia dodawania liczb w zakresie 20 z wykorzystaniem gry matematycznej " Spectrangle"

9. Zabawy logiczne z klockami geometrycznymi (prostopadłościanami i sześcianami) - układanie ich na płaszczyźnie wg różnorodnych wzorów.

Na zajęciach były wykorzystywane metody:

podające ( opis, odczyt, objaśnianie),

problemowe (klasyczna metoda problemowa, aktywizujące( gry dydaktyczne).

Możemy się różnić musimy mieć równe szanse

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
imie Dyrektor szkoły
email: sp_dyrmaswiel@poczta.onet.pl tel.:603991796
, w dniu:  04‑04‑2013 14:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
imie Dyrektor szkoły
email: sp_dyrmaswiel@poczta.onet.pl tel.:603991796
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2013 18:06:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive